Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná agenda

Drobné stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m,

pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)

nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

1.prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

2.podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

-stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

-oplotenie,

-prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

-nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.,

-reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²; Podľa § 43 ods. 3 stavebného zákona: Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom (§ 139b ods. 8).


Upozornenie

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)].

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].

 


 

tlačivo- ohlásenie drobnej stavby

ohlas drob.stavby.docx(16.4 kB)ohlas drob.stavby.docx
ohlas drob.stavby.pdf(219.7 kB)ohlas drob.stavby.pdf

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona: OHLÁSENIE stavebnému úradu postačí:

-pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (zateplovanie a pod.);

-pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.

Udržiavacie práce, ktoré NEVYŽADUJÚ stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 55 ods. 2 písm.

c) SZ) stavebnému úradu, je zaradený priamo do § 139b ods. 15 SZ. Vždy však ide o práce vykonávané na stavbe, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou.

Bežne udržiavacie práce, sú najmä

-opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech (bez zmeny tvaru strechy, sklonu, bez pridania strešných okien atd. ), výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

-opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

-údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, , vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

-výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

-maliarske a natieračské práce.

 

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 SZ vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.


Upozornenie

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].

 

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].


 

tlačivo- ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka