Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Základné informácie

Starostom obce Pastuchov je od  komunálnych volieb konaných 10.11.2018 a ustanovujúcej schôdze OcZ konanej 03.12.2018 Daniel Tejkal.

Kompetencie:

1.  Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
    obyvatelia obce v priamych voľbách.
    Funkčné obdobie starostu sa skončí zloţením sľubu novozvoleného starostu .

2.  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
    a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch
    je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
    v znení zmien a doplnkov) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

3.  Starosta najmä:
    a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
    b/ vykonáva obecnú správu,
    c/ zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickýma fyzickým osobám,
    d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
        štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obec-
        nému zastupiteľstvu,
    e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a pouţíva obecné insígnie,
    f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného
       zastupiteľstva.

4.  Starosta môţe pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa
    domnieva, ţe odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, ţe ho
    nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
    uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
    Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 

Zdroj: štatút obce Pastuchov

 

Sídlo a kontakt:

OÚ Pastuchov

247 Pastuchov

920 63

e-mail: starosta@pastuchov.sk

mobil: 0903250891

Volebné obdobie: druhé

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka