Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie OZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Pastuchov zriadilo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 12.1.2015 Uznesením č. 22/2015 tieto stále komisie:

a) Komisia na overenie zlučiteľnosti funkcií, mandátová a návrhová

b) Komisia športu a mládeže, vzdelanie, kultúru a sociálne veci

c) Komisia verejného poriadku,  priestupková,  škodová a inventarizačná

d) Komisia pre tvorbu územného plánu , rozvoj a výstavbu obce

e) Komisia životného prostredia

f) Komisia finančná a hospodárska

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.


 

Komisia na overenie zlučiteľnosti funkcií, mandátová a návrhová

-Overuje mandáty poslancov a starostu
-Overuje podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností

-Poverenými členmi komisií sú: poslanci p. Michalec, p. Sojka a p. Lehocká


 

Komisia športu a mládeže, vzdelanie, kultúru a sociálne veci

-V intenzívnej spolupráci so starostom obce, vedením školy a cirkví v obci vypracováva stanoviská k navrhovaným materiálom a opatreniam obce v oblasti mládeže, športu a využitia voľného času;
-Spolupracuje pri realizácií kultúrnych a športových podujatí v obci;
-Posudzuje dodržiavanie VZN v oblasti mládeže, kultúry a vzdelávania;
-Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších úloh obce v oblasti rozvoja

mládeže, športovej a telovýchovnej činnosti a navrhuje ich finančné zabezpečenie, predkladá ročne správu o využití prostriedkov;

-Spracováva Plán kultúrnych a športových podujatí na príslušný kalendárny rok;
-Vyhodnocuje činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji kultúry a športu;
-Spracováva návrhy a stanoviská týkajúce sa problematiky športových objektov a zariadení v obci.
-Dohliada nad športovými aktivitami v obci; svojou činnosťou bude napomáhať všestrannému rozvoju športu v obci. Dohliada nad účelovým a úsporným nakladaním dotácií obecného zastupiteľstva na šport
-V otázkach mládeže sa komisia sústreďuje najmä na pomoc pri vytvorení aktivít mládeže obce v mimoškolskej sfére, pričom úzko spolupracuje so starostom obce, školou a škôlkou v obci. -Vykonáva dohľad nad klubovou činnosťou mládeže
-Spolupracuje s vedením ZŠ a MŠ v Pastuchove, školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu;
-Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti;
-Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou;
-Úlohou komisie je zisťovanie potrieb zvýšenej starostlivosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva;
-Zisťuje aké služby je potrebné vytvoriť, aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb;
-Spracováva podnety od občanov a predkladá návrhy riešení obecnému zastupiteľstvu.

-Povereným predsedom komisie je pán Valko


 

c) Komisia verejného poriadku, priestupková, škodová a inventarizačná

-Na úseku verejného poriadku komisia vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť; Komisia rieši priestupky proti občianske spolunažívanie občanov; rieši prípady porušenia verejného poriadku až do zosobnenia spôsobených škôd tým, ktorí škodu spôsobili, v prípade maloletých a mladistvých ich rodičom; rieši sťažnosti občanov v tejto sfére, pričom úzko spolupracuje so starostom obce;
-Prešetruje sťažnosti na poslancov obecného zastupiteľstva, o nich v každom prípade osobitne informuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré tieto rieši
-Prešetruje sťažnosti občanov na starostu obce, ktoré prešetruje a podáva o nich správu obecnému zastupiteľstvu;
-komisia prešetruje škodové udalosti v obci (prípady poškodzovania obecného majetku), v úzkej spolupráci so starostom a obecným úradom obce tieto rieši.
-Sleduje a vyhodnocuje plnenie realizačného plánu v oblasti ochrany životného prostredia;
-Vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v reštauračných zariadeniach, hlavne sa vyjadruje k ich prevádzkovému času;
-Dohľad nad dobrovoľným hasičským združením a dobrovoľným poľovníckym zborom, poskytnutie všestrannej pomoci týmto zložkám
-Úzko spolupracuje so starostom pri prejednávaní priestupkov a pri kontrolnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti;

-Škodová komisia kvalifikovane posudzuje vzniknutú škodu a vypracúva návrhy na jej riešenie, ktoré predkladá obecnému zastupiteľstvu;

-Návrh škodovej komisie obsahuje dôkladné zistenie skutkového stavu škodovej udalosti, najmä určenie príčin vzniku škody, výšky škody, preukázanie zavinenia prípadne spolu zavinenia a identifikáciu osôb zodpovedných za vzniknutú škodu, voči ktorým je možné uplatniť nárok na náhradu škody;

-Škodová komisia v rámci svojej činnosti sleduje a prehodnocuje stav uplatňovania práva; na náhradu škody a podľa potreby navrhuje opatrenia na predchádzanie vzniku škody;

-Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu predloženého škodovou komisiou rozhodne

o škodovej udalosti.

-Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31. decembru príslušného roka;
Inventarizácia predstavuje proces pozostávajúci zo :

zistenia skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (inventúra), následného porovnania zisteného skutočného stavu s účtovným stavom.

Súčasťou inventarizácie je kontrola:

dohôd o hmotnej zodpovednosti,
zabezpečenia ochrany skladov, budov a pod.
úplnosti majetku, ktorý je v čase inventúry mimo organizačnej jednotky.

Členmi komisií sú poslanci p. Šiška, p. Pallerová, p. Sojka

Povereným predsedom komisie je p. Šiška


 

Komisia pre tvorbu územného plánu , rozvoj a výstavbu obce

-Pripravuje podklady a aktívne spolupracuje s obecným zastupiteľstvom a starostom obce na tvorbe územného plánu obce;
-Dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného územného rozhodnutia so stavebným povolením pre stavbu v obci a pre vydanie stavebného povolenia v kompetencii obci;
-Sleduje všetku stavebnú činnosť v obci, dbá aby sa rozvíjala so zámermi územného plánu obce na základe kvartálneho vyhodnotenia stavebných konaní v obci stavebným úradom;
-Dáva stanovisko ku kapitálovým výdavkom obce pred ich schvaľovaním prípadne úpravou OZ;
-Dozerá, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia, alebo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona, alebo VZN obce;
-Prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ;
-Prerokováva a pripomienkuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb pripravených v investorstve obce, o pripravovaných investičných projektoch pripraví komplexnú informáciu pre obyvateľov obce a v spolupráci so starostom obce ich komunikuje verejnosti;
-Prejednáva a podáva stanovisko k schváleniu žiadostí o kúpu, prípadne dlhodobé prenájmy pozemkov a ostatných nehnuteľností.
-Dohliada na dodržiavanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (MK), (dočasné umiestňovanie zariadení alebo predmetu na MK, umiestňovanie, skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu, neslúžiacich na údržbu a opravu MK, zriaďovanie, vykonanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu);
-Podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v oblasti výstavby a Územného plánovania.

-Prerokováva žiadosti na vysporiadanie pozemkov a dáva k nim stanovisko, vrátane určenia cien za m2,
-Uskutočňuje zdokonaľovanie ROEP v súlade s vlastníckymi vzťahmi.

Stanoveným predsedom je p. Michalec


 

Komisia životného prostredia

-Podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
-Podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov;
-Kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia;
-Dáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci;
-Predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov z hľadiska životného prostredia;
-Kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie.

Stanoveným predsedom komisie je p. Ardon


 

Komisia finančná a hospodárska

-Nahliada do účtovných dokladov obce a finančných materiálov súvisiacich s evidenciou všetkých príjmov a výdajov obce v súvislosti:

a)s vypracovaním stanoviska k rozpočtu obce,
b)s vypracovaním stanoviska k záverečnému účtu obce,
c)s kontrolou čerpania rozpočtu obce,
d)s prípravou materiálov vo veciach týkajúcich sa hospodárenia a nakladania majetkom obce.

-Vykonáva a koordinuje kontrolnú činnosť vo veci evidencie a platenia daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

-Posudzuje dodržiavanie VZN obce a vnútorných predpisov v oblasti financovania a majetku obce, hodnotí ich aktuálnosť, spolupracuje pri ich novelizácii;
-Podieľa sa na šetrení sťažností občanov obce v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce a financiami

Poverenými členmi komisie sú p. Lehocká, p. Sojka a p. Michalec


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka