Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

výberové konanie a voľba HKO


 

Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Pastuchov

Uznesenie č. 70/2016 zo dňa 23.9.2016
v súlade s § 18 a § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Obce Pastuchov Ing.Slávku Kotulovú so začiatkom funkčného obdobia od 01.10. 2016.

Kompetencie:

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z   pôsobnosti  obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie: poslanca
    obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom
    alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a funkciou podľa osobitného zákona.
3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom
    zriadení, najmä:
a/ vykonáva kontrolu:
    - nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo
    vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
    - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
b/ preveruje:
    - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju
    funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zá-
    roveň navrhuje opatrenia na nápravu,
    - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
    - opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
    - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c/ vypracúva odborné stanoviská:
    - k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom
     zastupiteľstve.
4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór
    obce úzko spolupracuje s obecným úradom.

5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na
    orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obec-
    ného hasičského zboru.
6. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému
    je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé
    obdobie.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov,
    ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií,
    vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov,
    ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
    Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
    obecnému zastupiteľstvu.
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva
    s hlasom poradným.
10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

Zdroj: Štatút obce

 


 

Stanoviská


 

 

 

Plán kontrolnej činnosti na rok 2017


 

 

 

správa z kontrolnej činnosti


 

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Úvodná stránka