Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

výberové konanie a voľba HKO

HKO 2018 výzva č.2.docx(26.2 kB)HKO 2018 výzva č.2.docx

Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Pastuchov

Uznesenie č. 70/2016 zo dňa 23.9.2016
v súlade s § 18 a § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Obce Pastuchov Ing.Slávku Kotulovú so začiatkom funkčného obdobia od 01.10. 2016.

Kompetencie:

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z   pôsobnosti  obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie: poslanca
    obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom
    alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a funkciou podľa osobitného zákona.
3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom
    zriadení, najmä:
a/ vykonáva kontrolu:
    - nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo
    vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
    - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
b/ preveruje:
    - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju
    funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zá-
    roveň navrhuje opatrenia na nápravu,
    - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
    - opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
    - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c/ vypracúva odborné stanoviská:
    - k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom
     zastupiteľstve.
4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór
    obce úzko spolupracuje s obecným úradom.

5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na
    orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obec-
    ného hasičského zboru.
6. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému
    je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé
    obdobie.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov,
    ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií,
    vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov,
    ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
    Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
    obecnému zastupiteľstvu.
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva
    s hlasom poradným.
10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

Zdroj: Štatút obce

 


 

Stanoviská

STANOVISKO k ZÚ 2016.pdf(872.6 kB)STANOVISKO k ZÚ 2016.pdf
STANOVISKO HKO.pdf(1.3 MB)STANOVISKO HKO.pdf

Plán kontrolnej činnosti na rok 2017

Plán HKO 1. polrok 2018.pdf(362.1 kB)Plán HKO 1. polrok 2018.pdf
Plán 2. polrok HKO.pdf(391.2 kB)Plán 2. polrok HKO.pdf
Plán HKO 1. polrok 2017.pdf(362 kB)Plán HKO 1. polrok 2017.pdf

správa z kontrolnej činnosti


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka