Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Ako vybaviť dokumenty na oddelení daní a poplatkov:

Daň z nehnuteľnosti sa platí v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňou z nehnuteľnosti sa zdaňujú pozemky, stavby a byty. Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby alebo bytu, alebo správca pozemku, ktorý je ako správca zapísaný na LV v katastri nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť  vzniká na základe nadobudnutia nehnuteľnosti alebo jej predaja, pri zmene druhu pôdy, pri vydaní stavebného povolenia, po kolaudácii stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. januára na tlačive, ktoré je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnúť zo stránky Ministerstva financií SR.

Pri podielovom spoluvlastníctve sa môžu všetci spoluvlastníci dohodnúť, že ich bude ako daňovníkov, zastupovať len jeden z nich.Ten podá priznanie k dani za celú výmeru a ostatní za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

K podaniu priznania  k dani z nehnuteľnosti je potrebný list vlastníctva, prípadne kúpno predajná zmluva, stavebné povolenie.

Správca dane, ktorým je obec, môže všeobecne záväzným nariadením v medziach zákona určiť oslobodenie a zníženie dane.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo stavbu.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stane poplatníkom, teda získa trvalý alebo prechodný pobyt v obci alebo začne užívať nehnuteľnosť. To platí aj pri zániku poplatkovej povinnosti.

Obec vyrúbi poplatok rozhodnutím, ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Na základe oznámenia môže obec plnenie poplatkovej povinnosti preniesť za všetkých členov domácnosti na jedného člena domácnosti. Poplatok sa teda vyrúbi pre všetkých členov domácnosti jedným rozhodnutím.

Oznamovaciu povinnosť majú:

Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci alebo prechodným pobytom v obci

Fyzické osoby, ktoré majú na území obce oprávnenie  užívať / sú vlastníkmi/ byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný účel ako na podnikanie /okrem lesného pozemku a vodnej plochy/

Fyzické osoby, ktoré užívajú na území obce byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej čast, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný účel ako na podnikanie

Právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať / sú vlastníkmi/ alebo užívajú nehnuteľnosti na území obce na iný účel ako na podnikanie

Podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania

Obec Pastuchov UPOZORŇUJE občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti nasledovne :

Daňovníci dane z nehnuteľností:

Najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti /len pri zmenách/

Majitelia psov:

Prihlásenie psa, keď má pes 6 mesiacov

Prihlásenie psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia , ak je pes starší ako 6 mesiacov

Poplatníci tuhého komunálneho odpadu

Najneskôr do 31.1.príslušného roka

Najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť kópie pracovných zmlúv občanov pracujúcich mimo trvalého bydliska/ v rámci Slovenskej republiky, ale aj zahraničia/

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

Najneskôr do 31.1.príslušného roka priniesť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy jej skutočný pobyt / potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí.

Zároveň oznamujeme občanom , že nájomné zmluvy na hrobové miesto môžu uzatvoriť počas celého roka 2018, alebo po dohodnutí termínu na Obecnom úrade.

 

                                                                                                    Dana Blštáková

                                                                                                    Referent Správy daní a poplatkov

 


 

Ako vybaviť - Dane, správne poplatky a poplatky za služby

Dane na rok 2016
Poplatky za odpad na rok 2016
Matričné poplatky
Správne poplatky
Služby a prenájom

Prehľadný Cenník služieb poskytovaných obcou Pastuchov občanom obce v pdf formáte.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka