Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pastuchov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 79
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2018PD Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 HlohovecZmluva o zabezpečení zimnej údržbyÚdžba ciest42,00 € (jednotková)7.2.2018nestanovený
4/2018RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o poskytnutí službyOdber vzoriek pitnej vody0,00 €25.1.201831.12.2018
3/2018Telovýchovná jednotaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov5 150,00 €16.1.201831.1.2018
2/2018FCC Trnava s.r.oDodatok k zmluve č.S99T100011Zvoz a skládkovanie odpadu0,00 €11.1.2018nestanovený
1/2018Patrik Hudec, Richard HudecZámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €10.1.2018nestanovený
29/2017Jolana GogováKúpna zmluvaZmluva o predaji pozemku1,00 €21.12.2017nestanovený
28/2017Ing.Tomáš Mikuš-LEVELZmluva o dieloOrez a výrub drevín1 398,00 €6.12.201731.12.2017
27/2017Obec BojničkyZmluva o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov CVČ Bojničky65,00 €29.11.2017nestanovený
26/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky 20171 440,00 €1.1.201831.12.2018
25/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha KD2 279,78 €6.10.201731.10.2017
24/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha Šk.jedálne3 731,97 €6.10.201731.10.2017
23/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky1 440,00 €4.10.201731.12.2017
22/2017regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o inzerciiPonuka na vykonanie auditu96,00 €13.9.201730.9.2017
21/2017LUCRAS company,s.r.oZmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti stravovania dôchodcovÚprava práv a povinností pri zabezpečení streavovania pre dôchodcov0,00 €21.8.2017nestanovený
20/2017Fénnix, s.r.o,1.mája 393/58,920 41 LeopoldovZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu0,00 €19.7.2017nestanovený
19/2017Ing.Ladislav BosákMandátna zmluva(o obstarávaní náležitostí investora)Stavebný dozor pri rekonštrukcii ÚK v ZŠ a telocvični Pastuchov0,00 €18.8.2017nestanovený
18/2017Združenie obcí pod InovcomZmluva o združení finančných prostriedkov a o spolupráci pri príprave a implementácii projektu Zhodnocovanie bioodpadu v InovciDodávka kompostérov a zhodnocovanie bioodpadu2 075,06 €26.7.2017nestanovený
17/2017Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov1 500,00 €8.7.201731.12.2017
16/2017Róbert Kišš Pastuchov39Zmluva o dielovykonanie výškových prác,čistenie dažďových žľabov na KD50,00 €8.7.201711.7.2017
15/2017Kadlec Vlastimil-KADLO,Bojničky 333Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nehnuteľnosti na účely prevádzkovania predajne potravín 309,40 € (jednotková)1.6.201731.5.2020
14/2017Fidelity Trades.r.oZmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber jedlých tukov a olejov0,00 €3.5.2017nestanovený
13/2017Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávniea menších obecných služieb pre obec touto poistnou zmluvou uzatviera poistník úrazové poistnenie v prospech poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec16,25 €1.1.201731.12.2017
12/2017Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny krajtouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, soc.vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec6,50 €1.1.201731.10.2017
11/2017Veronika ŠiškováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nehnuteľnosti na účely prevádzkovania baru 161,00 € (jednotková)1.4.201731.3.2020
10/2017regionPRESS, s.r.o.Zmluva o inzerciipredmetom tejto zmluvy o inzercii je záväzok vydavateľa poskytnúť objednávateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku podľa jeho požiadaviek96,00 €29.3.2017nestanovený
9/2017METAL SERVIS Recykling s.r.oZmluva o dielo 3Zhromažďovanie, preprava a likvidácia elektroodpadu0,00 €22.3.2017nestanovený
8/2017Mgr.Juraj Filo Cintorínska 1449/21 , 951 15 MojmírovceZmluva o dielo 2Vykonanie prác , súvisiacich s vypracovaním odborného posudku zameraného na výskyt chránených druhov živočíchov na objekte 150,00 €6.3.201731.3.2017
7/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strechy na budove obchodu7 468,92 €7.3.201730.6.2017
6/2017Telovýchovná jednotaZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce PastuchovPredmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov /dotácie/ z rozpočtu Obce Pastuchov, schválených podľa príslušného VZN Obce Pastuchov.3 900,00 €3.3.201731.12.2017
5/2017RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o zabezpečení odborných služiebOdber vzoriek pitnej vody0,00 €1.3.201731.12.2017
4/2017regionPRESS, s.r.o.Zmluva o inzerciipredmetom tejto zmluvy o inzercii je záväzok vydavateľa poskytnúť objednávateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku podľa jeho požiadaviek 161,28 €22.2.2017nestanovený
3/2017EKOTEC s.r.oZmluva o kontrolnej činnostiPovinná každoročná kontrola detských ihrísk škôl,škôlok. 276,00 € (jednotková)21.2.201716.2.2020
2/2017Centrum voľného času DúhaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017,uzatvorená v zmysle §6 ods.12 písm.d)zákona č.596/2003 Z.y.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovPoskytnutie fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času 130,00 €21.2.201731.12.2017
1/2017Obec PastuchovZmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci č.2/2/2017 prenajímateľ ponecháva nájomcovi za odplatu nižšie uvedené stroje a to v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie v zmysle §664 Občianskeho zákonníka 377,40 €17.1.201723.1.2017
19/2016Obce združené v SOÚZmluva o spoločnom obecnom úradezriadenie spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove0,00 €1.1.2017nestanovený
18/2016SR- MV SRDodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-OO2-2015/000041-783predmetom tejto zmluvy je záväzo požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezotplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu1 541,16 €15.12.2016nestanovený
17/2016MAKROAUDIT s.r.oZmluva o poskytnutí služieb v súlade so zákonom č.423/2015.o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovVykonanie auditu účtovnej uzávierky za účtovné obdobie roku 20161 200,00 €13.12.201631.12.2016
16/2016Obec PastuchovZamestnávateľská zmluvaPredmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov.0,00 €29.11.2016nestanovený
15/2016Blšták MatejZmluva o zabezpečení zimnej údržbyOdhŕňanie snehu a ľadu v obci Pastuchov23,00 € (jednotková)29.11.201631.5.2017
14/2016Jozef Šimon- Geodetické práceZmluva o zabezpečení vypracovania geometrického plánu na určenie vlastníckych vzťahov 550,00 €28.11.201631.1.2017
13/2016Slovak telekom,a.sDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služiebverejná telefónna služba0,00 €10.11.2016nestanovený
12/2016Občianske združenie Zámok HlohovecZmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámkuVytvorenie komplexného vzdelávacieho systému0,00 €24.11.2016nestanovený
11/2016Obec PastuchovPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoisťovatel vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.94,05 €1.1.2017nestanovený
10/2016regionPRESS, s.r.o.Zmluva o inzercii 96 116 0030-2predmetom tejto zmluvy o inzercii je záväzok vydavateľa poskytnuť Objednávateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku podľa jeho požiadaviek. 311,40 €19.7.2016nestanovený
9/2016Obec PastuchovDodatok č.9 zmluvy o zriadení SOU dohoda účastníkov zmluvy o vytvorení SOU0,00 €1.7.201631.12.2016
8/2016ENVI-PAK, a.s.Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovpredmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €21.4.2016nestanovený
7/2016Slovak telekom,a.sZmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €15.4.2016nestanovený
6/2016SLOVGRAMZmluva č. 1611457 v zmysle autorského zákona č. 185/2015Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov za primeranú odmenu38,50 €7.4.2016nestanovený
5/2016Telovýchovná jednotaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePredmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov /dotácie/ z rozpočtu Obce Pastuchov, schválených podľa príslušného VZN Obce Pastuchov.3 750,00 €15.3.201631.12.2016
4/2016ČSOB Poisťovňa, a.s.Poistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov1 175,65 €10.2.2016nestanovený
Položky 1-50 z 79


Úvodná stránka