Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Základné informácie

Pastuchov

Obec Pastuchov

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografická poloha obce:  Pastuchov leží približne 10 km od mesta Hlohovec. Rozprestiera sa v malebnom prostredí Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v jej juhozápadnej časti. Pozdĺžnu os jej chotára tvorí dolina potoku Blatina, tečúceho juhovýchodným smerom, na severe zasahuje aj do doliny potoku Galanovka. V okrajových častiach katastrálneho územia najmä severozápadnej a severovýchodnej časti sa nachádazajú dubovo-hrabové lesy.

Celková rozloha obce :    1523 Ha

Nadmorská výška :           220 m n.m.

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 30. 09. 2015:  970

Národnostná štruktúra : prevažujúca národnosť slovenská – 99%

Symboly obce

Erb obce: v zelenom štíte je v strede umiestnený zlatý lem lemeša a v ňom malý strieborný kvietok. Kvety stojace po oboch stranách lemeša sú tiež strieborné.

Vlajka obce: pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v o farbách bielej 3/7, žltej 1/7 a zelenej 3/7. Je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PASTUCHOV.

História obce

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1276 pod názvom Paztwh. Pastuchov v rokoch 1111 – 1113 nepatril k majetkom benediktínskeho opátstva sv. Hypolita v Nitre na Zobore, inak by bol spomenutý v tzv. Zoborských listinách. Vznikla tu nová obec, založená kvôli pastierstvu dobytka a oviec. Už samotný názov Pastuchov, v roku 1276 evidovaný ako Paztwh, t.j. Pastuh, poukazuje na slovenské slovo pastier. Pastuchov bol už od svojho vzniku v tesnom spojení s osudmi hradu Hlohovec, bol súčasťou hlohovského panstva. Obec Pastuchov neskôr patrila rôznym šľachtickým rodom.

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Daniel Tejkal                       

Zástupca starostu obce: Jaroslav Valko       

Obecné zastupiteľstvo: František Ardon, Mgr. Marcela Lehocká, Ján Michalec, PaedDr. Daniela Pallerová, Pavel Sojka, Róber Šiška a Jaroslav Valko

Obecný úrad:

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci.

Zamestnanci obecného úradu:

Vallovics Lutovská Elena, Mgr. – samostatný odborný referent

Skalická Andrea – samostatný odborný referent, matrikárka – MD

Blštáková Dana – matrikár, administratívny pracovník 

Forrová Lada – matrikár, zriadenec obce

Koutný Ondrej – technický pracovník obce

 

 


 

Novinky v obci

BOL U VÁS KOMINÁRVytlačiť
 

Bol u Vás kominár

Pre dohodnutie termínu, na kontrolu čistenia komína a revíziu komína.

Kontakt: 0940/ 867862

kominárstvo Piešťany


 
 

Informácia pre občanov- výmena jódových tabletiek v regiónoch EMO a EBOVytlačiť
 

Distribúcia bude zabezpečená cez Obecný úrad Pastuchov, kde si ich obyvatelia môžu prevziať každú stredu od 13:00 hod. do 17:00 hod.  a vo štvrtok po celý deň do 15.11.2017. Je potrebné priniesť so sebou staré tabletky.

V prílohe priložený príbalový leták.

 

Linky pre lepšiu informovanosť:

https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333

https://www.youtube.com/watch?v=m1ER9S5IMic


 
 

Separovaný zberVytlačiť
 

Zmena vo farebnom rozlíšení vriec na separovaný zber komunálneho odpadu pre zefektívnenie systému zberu.

Modré vrece: je určené na kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Do modrých vriec nepatria: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby od krémov a pást, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad je potrebné doniesť do zberní kovov.

Žlté vrece: je určené na neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Do žltých vriec nepatria: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb a pod.


 
 

Vývoz odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zvozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017


 
 

Občasník obceVytlačiť
 

Staršie čísla nájdete v sekcie Kultúra a šport- Občasník obce Pastuchov.


 
 

Platby za vývoz žumpy PastuchovVytlačiť
 

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

O Z N A M U J E

Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok

od 07,00 hod. do 11,00 hod. na stredisku

RV a mechanizácie Pastuchov.

               Termíny:

      14.02.2017

      14.03.2017                         20.06.2017

      11.04.2017                         18.07.2017

     16.05.2017                         15.08.2017

Vývoz žumpy bude vykonaný len tým občanom, ktorí budú mať zaplatené vopred.

 

 

 


 
 

Výzva ZS distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s.

tím správy energetických zariadení Západ

vyzýva všetkých vlasníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na kt. sa nachádzajú el. vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov, kríkova iných porastov, kt. ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2017

 

viac informácií v priloženom súbore

Súbor na stiahnutie scan0062.pdf scan0062.pdf (180.9 kB)

 
 

Uzávierka cesty a mostu z Orcín pod HášošVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje obyvateľom- motoristom, že z dôvodu havarijného stavu sa cesta a most z Orcín pod Hášoš až do odvolania uzatvára. Prechod cez cestu a most je len na vlastné riziko. Obecný úrad nebude brať na zodpovednosť škody, ktoré môžu byť prejazdom spôsobené. Občania môžu využívať cestu, ktorá je na to uspôsobená. Ďakujeme


 
 

Úradná tabuľa

Oznam o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obec Pastuchov

Pastuchov 247, 92063

 

V Pastuchove 18.10.2017

Oznámenie o uložení zásielky:

Obec Pastuchov oznamuje občanovi Ľubici Polakovičovej,  trvale bytom Pastuchov, že na Obec Pastuchov mu bola dňa 17.10.2017 doručená doporučená listová zásielka.

Odosielateľ: VšZP, a.s.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na OcÚ Pastuchov v kancelárii Podateľne v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod., v stredu do 17.00 hod.

Zásielka uložená: Pošta Pastuchov

 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 18 dní.
                                                                                                                    Daniel T e j k a l  v.r.
                                                                                                                     starosta obce
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Pastuchov 17.10.2017 - 04.11.2017


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.


 
 

Plán kontrolnej činnosti HKOVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádza plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2017.


 
 

Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016Vytlačiť
 

V priloženom súbore je Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016.

Schválený 26.6.2017 OcZ Pastuchov uznesením č. 44/2017.


 
 

Územný plán mesta Hlohovec- konceptVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie scan0202.pdf scan0202.pdf (461.9 kB)

 
 

Miestne dane a poplatkyVytlačiť
 

Obecný úrad Pastuchov oznamuje svojim občanom, že sú vystavené výmery na miestne dane a poplatky na rok 2017 v súlade s VZN obce č. 1/2017. Tieto si môžete prevziať osobne na obecnom úrade počas pracovných dní v čase úradných hodín. Splatnosť miestnych daní a poplatkov je 15 dní po nadobudnutí účinnosti. Zaplatiť ich môžete do pokladne OcÚ alebo bankovým prevodom na č.ú. v tvare IBAN: SK5402000000000014027212. Pre lepšiu identifikáciu platby Vás žiadame uviesť do poznámky  pre adresáta o akú platbu sa jedná- či je to napr. daň za pozemok, psa, komunálny odpad, poplatok za vodu alebo poplatok za hrobové miesto či iný správny poplatok.

Ďakujeme


 
 

Uskladnenie drobného stavebného odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.

No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné:

počet kľúčov od brány už presahoval počet obyvateľov

na skládke je 50 % materiálov, ktoré tam vôbec nepatria

vývoz nekontrolovaný, pohyb voľný, brána otvorená

 

Preto od 1.4.2017 pristúpime k nasledovným opatreniam:

výmena zámku na bráne (to sme už urobili)

kľúče od brány budú k dispozícii výhradne na Obecnom úrade

vývoz bude možný iba v pracovných dňoch (víkendy po dohode)

každý bude povinný dať skontrolovať vyvážaný materiál pracovníkom obecného úradu

(ak vyvážaný materiál nebude spĺňať náležitosti , vývoz nebude umožnený)

Vývoz bude spoplatnený v zmysle VZN obce Pastuchov a jeho dodatku.

(peniaze budú použité na úpravu skládky)

 

V prípade zistenia porušenia bude obec Pastuchov postupovať v zmysle zákona, pretože od 01.01.2006 je

nelegálny vývoz odpadu trestným činom !!!!                                                                                                                                       

Daniel Tejkal

starosta obce


 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvojaVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádza plán hospodárskeho a socálneho rozvoja.

 

PHSR je aj s povinnými prílohami (Prílohy č.4 a 5 sú najdôležitejšie, v nich sú uvedené, resp.podrobnejšie popísané jednotlivé projektové zámery plánované na roky 2015 - 2020


 
 

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

webygroup

Úvodná stránka