Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Komisie OZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Pastuchov zriadilo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 12.1.2015 Uznesením č. 22/2015 tieto stále komisie:

a) Komisia na overenie zlučiteľnosti funkcií, mandátová a návrhová

b) Komisia športu a mládeže, vzdelanie, kultúru a sociálne veci

c) Komisia verejného poriadku,  priestupková,  škodová a inventarizačná

d) Komisia pre tvorbu územného plánu , rozvoj a výstavbu obce

e) Komisia životného prostredia

f) Komisia finančná a hospodárska

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.


 

Komisia na overenie zlučiteľnosti funkcií, mandátová a návrhová

-Overuje mandáty poslancov a starostu
-Overuje podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností

-Poverenými členmi komisií sú: poslanci p. Michalec, p. Sojka a p. Lehocká


 

Komisia športu a mládeže, vzdelanie, kultúru a sociálne veci

-V intenzívnej spolupráci so starostom obce, vedením školy a cirkví v obci vypracováva stanoviská k navrhovaným materiálom a opatreniam obce v oblasti mládeže, športu a využitia voľného času;
-Spolupracuje pri realizácií kultúrnych a športových podujatí v obci;
-Posudzuje dodržiavanie VZN v oblasti mládeže, kultúry a vzdelávania;
-Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších úloh obce v oblasti rozvoja

mládeže, športovej a telovýchovnej činnosti a navrhuje ich finančné zabezpečenie, predkladá ročne správu o využití prostriedkov;

-Spracováva Plán kultúrnych a športových podujatí na príslušný kalendárny rok;
-Vyhodnocuje činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji kultúry a športu;
-Spracováva návrhy a stanoviská týkajúce sa problematiky športových objektov a zariadení v obci.
-Dohliada nad športovými aktivitami v obci; svojou činnosťou bude napomáhať všestrannému rozvoju športu v obci. Dohliada nad účelovým a úsporným nakladaním dotácií obecného zastupiteľstva na šport
-V otázkach mládeže sa komisia sústreďuje najmä na pomoc pri vytvorení aktivít mládeže obce v mimoškolskej sfére, pričom úzko spolupracuje so starostom obce, školou a škôlkou v obci. -Vykonáva dohľad nad klubovou činnosťou mládeže
-Spolupracuje s vedením ZŠ a MŠ v Pastuchove, školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu;
-Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti;
-Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou;
-Úlohou komisie je zisťovanie potrieb zvýšenej starostlivosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva;
-Zisťuje aké služby je potrebné vytvoriť, aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb;
-Spracováva podnety od občanov a predkladá návrhy riešení obecnému zastupiteľstvu.

-Povereným predsedom komisie je pán Valko


 

c) Komisia verejného poriadku, priestupková, škodová a inventarizačná

-Na úseku verejného poriadku komisia vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť; Komisia rieši priestupky proti občianske spolunažívanie občanov; rieši prípady porušenia verejného poriadku až do zosobnenia spôsobených škôd tým, ktorí škodu spôsobili, v prípade maloletých a mladistvých ich rodičom; rieši sťažnosti občanov v tejto sfére, pričom úzko spolupracuje so starostom obce;
-Prešetruje sťažnosti na poslancov obecného zastupiteľstva, o nich v každom prípade osobitne informuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré tieto rieši
-Prešetruje sťažnosti občanov na starostu obce, ktoré prešetruje a podáva o nich správu obecnému zastupiteľstvu;
-komisia prešetruje škodové udalosti v obci (prípady poškodzovania obecného majetku), v úzkej spolupráci so starostom a obecným úradom obce tieto rieši.
-Sleduje a vyhodnocuje plnenie realizačného plánu v oblasti ochrany životného prostredia;
-Vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v reštauračných zariadeniach, hlavne sa vyjadruje k ich prevádzkovému času;
-Dohľad nad dobrovoľným hasičským združením a dobrovoľným poľovníckym zborom, poskytnutie všestrannej pomoci týmto zložkám
-Úzko spolupracuje so starostom pri prejednávaní priestupkov a pri kontrolnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti;

-Škodová komisia kvalifikovane posudzuje vzniknutú škodu a vypracúva návrhy na jej riešenie, ktoré predkladá obecnému zastupiteľstvu;

-Návrh škodovej komisie obsahuje dôkladné zistenie skutkového stavu škodovej udalosti, najmä určenie príčin vzniku škody, výšky škody, preukázanie zavinenia prípadne spolu zavinenia a identifikáciu osôb zodpovedných za vzniknutú škodu, voči ktorým je možné uplatniť nárok na náhradu škody;

-Škodová komisia v rámci svojej činnosti sleduje a prehodnocuje stav uplatňovania práva; na náhradu škody a podľa potreby navrhuje opatrenia na predchádzanie vzniku škody;

-Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu predloženého škodovou komisiou rozhodne

o škodovej udalosti.

-Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31. decembru príslušného roka;
Inventarizácia predstavuje proces pozostávajúci zo :

zistenia skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (inventúra), následného porovnania zisteného skutočného stavu s účtovným stavom.

Súčasťou inventarizácie je kontrola:

dohôd o hmotnej zodpovednosti,
zabezpečenia ochrany skladov, budov a pod.
úplnosti majetku, ktorý je v čase inventúry mimo organizačnej jednotky.

Členmi komisií sú poslanci p. Šiška, p. Pallerová, p. Sojka

Povereným predsedom komisie je p. Šiška


 

Komisia pre tvorbu územného plánu , rozvoj a výstavbu obce

-Pripravuje podklady a aktívne spolupracuje s obecným zastupiteľstvom a starostom obce na tvorbe územného plánu obce;
-Dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného územného rozhodnutia so stavebným povolením pre stavbu v obci a pre vydanie stavebného povolenia v kompetencii obci;
-Sleduje všetku stavebnú činnosť v obci, dbá aby sa rozvíjala so zámermi územného plánu obce na základe kvartálneho vyhodnotenia stavebných konaní v obci stavebným úradom;
-Dáva stanovisko ku kapitálovým výdavkom obce pred ich schvaľovaním prípadne úpravou OZ;
-Dozerá, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia, alebo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona, alebo VZN obce;
-Prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ;
-Prerokováva a pripomienkuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb pripravených v investorstve obce, o pripravovaných investičných projektoch pripraví komplexnú informáciu pre obyvateľov obce a v spolupráci so starostom obce ich komunikuje verejnosti;
-Prejednáva a podáva stanovisko k schváleniu žiadostí o kúpu, prípadne dlhodobé prenájmy pozemkov a ostatných nehnuteľností.
-Dohliada na dodržiavanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (MK), (dočasné umiestňovanie zariadení alebo predmetu na MK, umiestňovanie, skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu, neslúžiacich na údržbu a opravu MK, zriaďovanie, vykonanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu);
-Podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v oblasti výstavby a Územného plánovania.

-Prerokováva žiadosti na vysporiadanie pozemkov a dáva k nim stanovisko, vrátane určenia cien za m2,
-Uskutočňuje zdokonaľovanie ROEP v súlade s vlastníckymi vzťahmi.

Stanoveným predsedom je p. Michalec


 

Komisia životného prostredia

-Podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
-Podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov;
-Kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia;
-Dáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci;
-Predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov z hľadiska životného prostredia;
-Kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie.

Stanoveným predsedom komisie je p. Ardon


 

Komisia finančná a hospodárska

-Nahliada do účtovných dokladov obce a finančných materiálov súvisiacich s evidenciou všetkých príjmov a výdajov obce v súvislosti:

a)s vypracovaním stanoviska k rozpočtu obce,
b)s vypracovaním stanoviska k záverečnému účtu obce,
c)s kontrolou čerpania rozpočtu obce,
d)s prípravou materiálov vo veciach týkajúcich sa hospodárenia a nakladania majetkom obce.

-Vykonáva a koordinuje kontrolnú činnosť vo veci evidencie a platenia daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

-Posudzuje dodržiavanie VZN obce a vnútorných predpisov v oblasti financovania a majetku obce, hodnotí ich aktuálnosť, spolupracuje pri ich novelizácii;
-Podieľa sa na šetrení sťažností občanov obce v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce a financiami

Poverenými členmi komisie sú p. Lehocká, p. Sojka a p. Michalec


 

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

webygroup

Úvodná stránka