Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elek. úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznam o doručení písomnostíVytlačiť
 

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

                                             Ivan Toráč 

                                 trvalý pobyt obec Pastuchov

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 6.júla 2018 vyzdvihnuť zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19.6.2018 do 06.07.2018

Lada Forrová

podateľna


 
 

Oznámenie zámeru Predaj pozemkov-osobitný zreteľVytlačiť
 


 
 

Výstavba nájomných bytov.Vytlačiť
 

                       Vážení občania !!!!!

  Obec Pastuchov dostala možnosť výstavby nájomných bytov za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministarstva dopravy.

Jedná sa o 1,2 a trojizbové byty.

V prípade záujmu začiatok realizácie stavby r.2020,kolaudácia prelom 2020-2021.

Ak máte záujem, alebo viete o niekom, kto by záujem mal aj mimo občanov obce,dajte nám prosím vedieť.

Bližšie informácie na Obecnom úrade.

Ďakujeme.               

                                                                   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


 
 

Oznam o doručení písomnostíVytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Marián Polakovič

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 07. 05. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19. 04. 2018 do 07. 05. 2018.

Lada Forrová

podateľňa

 

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Ján Gašpierik

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 07. 05. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19. 04. 2018 do 07. 05. 2018.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

Oznámenie o zmene trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkovVytlačiť
 

Podľa § 52 ods.2) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka- u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Zoznam dlžníkov v obci Pastuchov:

 

1.Cabadaj Ladislav, Pastuchov  139,     248,05 eur

2.Pikna Tomáš,        Pastuchov  100 ,    488,09 eur

3.Žáčiková Blanka,  Pastuchov  222 ,    281,58 eur


 
 

Vyvážanie stavebnej sute!!!Vytlačiť
 

Vážení občania!

ako viete, ešte stále máme možnosť vývozu stavebného odpadu vo vlastnej réžii.

Ale je zarážajúce, ako dokážu niektorí spoluobčania túto možnosť zneužiť. To , čo je tam povyhadzované,hraničí so zdravým rorumom a je z toho na vracanie.Plasty, pneumatiky, okná,nábytok, no čosi neskutočné.

A preto od dnes musia začať platiť radikálne opatrenia.To, že sme dôverovali ľudom a kľúč požičiavali v domienke, že budú dodržiavať nastavené pravidlá,končí.

-stavebný odpad bude možné vyvážať iba počas pracovnej doby OcÚ, a bude       kontrolovaný.Nevyhovujúci odpad bude odmietnutý.

-vývoz cez víkend zakázaný.

Samozrejme,to nie je všetko.Určite použijeme všetky dostupné prostriedky na to,aby sme odhalili "dobrákov", ktorí prehadzujú odpad cez plot a patrične ich za to "odmenili"

                                A ak nepomôže ani to priestor uzavrieme úplne.

 

Starosta obce

 


 
 

Výzva RÚVZ - na realizáciu opatrenia: vykonanie deratizácieVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva RÚVZ.pdf Výzva RÚVZ.pdf (751.5 kB)

 
 

Zmena ceny a termíny platieb za vývoz žumpyVytlačiť
 

PD Hlohovec.

                                                               OZNAM !!!

Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok od 7.00 do 11.00 na stredisku RV a mechanizácie Pastuchov

                                Cena sa zvyšuje na sumu 25,- € za 1 otoč

Termíny:  13.3.2018                    19.6.2018

                17.4.2018                    17.7.2018

                15.5.2018                    14.8.2018


 
 

Dotazník pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb.Vytlačiť
 

Vážení občania,

týmto Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pastuchov.(Ďaľej len KPSS)

Dotazník je anonymný a veľmi pomôže pri vypracovaní KPSS.

Dotazník sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz,kde môžete dotazník priamo vyplniť.

Za pomoc Vám vopred ďakujem,

Daniel Tejkal, starosta obce.

Klikni pre zobrazenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3ZYn08nHhI1B3SMjWaBmG3Wkcry3F5ZxUo5uPbCDHuPVnA/viewform


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

V priloženom súbore je Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.


 
 

Oznámenie o zmene trvalého pobytuVytlačiť
 

Obec    Pastuchov

Oznámenie o zmene trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v obci Pastuchov na návrh

Vlastníka  Jozefa Joštáka, Pastuchov 69

odôvodnenie návrhu na zrušenie TP – vlastník nehnuteľnosti

budovy alebo jej časti na adresu Obec Pastuchov

podľa §3 zákon č. 253/1993 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR

21.02.2018

Michal Tapušík  nar. 24.5.1965

Miesto nového trvalého pobytu je Obec Pastuchov.


 
 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školyVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádzajú Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy.


 
 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

Miesto: elokované pracovisko Materská škola, Pastuchov 234
Termín: 3. - 4. máj 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Rodičia, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy, by si mali so sebou na zápis priniesť:

vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a

občiansky preukaz zákonného zástupcu.


 
 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Upozornenie na splnenie oznamovacej povinnosti Vytlačiť
 

Obec Pastuchov UPOZORŇUJE občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti nasledovne :

Daňovníci dane z nehnuteľností:

Najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti /len pri zmenách/

Majitelia psov:

Prihlásenie psa, keď má pes 6 mesiacov

Prihlásenie psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia , ak je pes starší ako 6 mesiacov

Poplatníci tuhého komunálneho odpadu

Najneskôr do 31.1.príslušného roka

Najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť kópie pracovných zmlúv občanov pracujúcich mimo trvalého bydliska/ v rámci Slovenskej republiky, ale aj zahraničia/

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

Najneskôr do 31.1.príslušného roka priniesť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy jej skutočný pobyt / potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí.

Zároveň oznamujeme občanom , že nájomné zmluvy na hrobové miesto môžu uzatvoriť počas celého roka 2018, alebo po dohodnutí termínu na Obecnom úrade.

 

                                                                                                    Dana Blštáková

                                                                                                    Referent Správy daní a poplatkov


 
 

Finančný rozpočet obce na roky 2018-2020Vytlačiť
 

V prílohe je priložený finančný rozpočet obce a ZŠ s MŠ Pastuchov na roky 2018-2020 v položkovej aj skrátenej forme.


 
 

Výsledky volieb do TT SK za Obec Pastuchov Vytlačiť
 

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov T r n a v s k é h o samosprávneho kraja konaných 4 . 1 1 . 2 0 1 7

Volebný okrsok č.: 1

Obec: P a s t u c h o v

Čas začiatku hlasovania: 0 7 : 0 0 

Čas skončenia hlasovania: 2 2 : 0 0  

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 800

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:135

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:135

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 134

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 130

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:


Číslo kand. na hl. lístku
Počet platných hlasov
1. 26
2. 9
3. 34
4. 33
5. 37
6. 37
7. 36
8. 31
9. 26
10. 9
11. 8
12. 3
13. 11
14. 2
15. 13
16. 36
17. 14

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

Číslo kand. na hl.lístku Počet platných hlasov
1. 0
2. vzdanie sa kandidáta
3. 35
4. 8
5. 1
6. 86

 

Súbor na stiahnutie Zápisnica.pdf Zápisnica.pdf (1 MB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.


 
 

Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016Vytlačiť
 

V priloženom súbore je Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016.

Schválený 26.6.2017 OcZ Pastuchov uznesením č. 44/2017.


 
 

Územný plán mesta Hlohovec- konceptVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie scan0202.pdf scan0202.pdf (461.9 kB)

 
 

Miestne dane a poplatkyVytlačiť
 

Obecný úrad Pastuchov oznamuje svojim občanom, že sú vystavené výmery na miestne dane a poplatky na rok 2017 v súlade s VZN obce č. 1/2017. Tieto si môžete prevziať osobne na obecnom úrade počas pracovných dní v čase úradných hodín. Splatnosť miestnych daní a poplatkov je 15 dní po nadobudnutí účinnosti. Zaplatiť ich môžete do pokladne OcÚ alebo bankovým prevodom na č.ú. v tvare IBAN: SK5402000000000014027212. Pre lepšiu identifikáciu platby Vás žiadame uviesť do poznámky  pre adresáta o akú platbu sa jedná- či je to napr. daň za pozemok, psa, komunálny odpad, poplatok za vodu alebo poplatok za hrobové miesto či iný správny poplatok.

Ďakujeme


 
 

Uskladnenie drobného stavebného odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.

No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné:

počet kľúčov od brány už presahoval počet obyvateľov

na skládke je 50 % materiálov, ktoré tam vôbec nepatria

vývoz nekontrolovaný, pohyb voľný, brána otvorená

 

Preto od 1.4.2017 pristúpime k nasledovným opatreniam:

výmena zámku na bráne (to sme už urobili)

kľúče od brány budú k dispozícii výhradne na Obecnom úrade

vývoz bude možný iba v pracovných dňoch (víkendy po dohode)

každý bude povinný dať skontrolovať vyvážaný materiál pracovníkom obecného úradu

(ak vyvážaný materiál nebude spĺňať náležitosti , vývoz nebude umožnený)

Vývoz bude spoplatnený v zmysle VZN obce Pastuchov a jeho dodatku.

(peniaze budú použité na úpravu skládky)

 

V prípade zistenia porušenia bude obec Pastuchov postupovať v zmysle zákona, pretože od 01.01.2006 je

nelegálny vývoz odpadu trestným činom !!!!                                                                                                                                       

Daniel Tejkal

starosta obce


 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvojaVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádza plán hospodárskeho a socálneho rozvoja.

 

PHSR je aj s povinnými prílohami (Prílohy č.4 a 5 sú najdôležitejšie, v nich sú uvedené, resp.podrobnejšie popísané jednotlivé projektové zámery plánované na roky 2015 - 2020


 
 

Rozpočet obce Pastuchov


 

 
 Rozpočet 2016.pdf (254.8 kB) Rozpočet 2016.pdf (254.8 kB)

 

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

webygroup

Úvodná stránka